ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561  
  
 
 
 
 

 
 

สำรวจข้อมูล
ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา,
ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เข้ารับการยกระดับการศึกษา
ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

 

คำชี้แจง
      ตามที่สำนักงาน กศน.กำหนดให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการเทียบระดับการศึกษา
เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชนที่มีความรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกป นั้น
     สำนักงาน กศน. จึงของให้สำนักงาน กศน.กทม/จังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้
      1. จำนวนผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
      2. จำนวนผู้เข้ารับการประเมินและผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2. สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สมัครเข้ารับการยกระดับการศึกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
และรายงานไปยังสำนักงาน กศน. ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ดาว์โหลดคำชี้แจงในการกรอกข้อมูล

ดาว์โหลดแบบฟร์อมรายงาน

หมายเหตุ : จังหวัดที่ไมม่มีข้อมูลนักศึกษา ให้ใส่เป็นเลข 0

 

คลิกกรอกข้อมูลจำนวนผู้เข้าเทียบระการศึกษา (ตามแบบ ก)

คลิกกรอกข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามแบบ ค)

สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เข้ารับการยกระดับการศึกษา(ตามแบบ จ)

 

ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

 

 

กรณีมีปัญหาในการกรอกข้อมูล หรือสงสัยติดต่อ
Email : to_ton.sam@hotmail.com
นายวิชรินทร์ โสภิตะชา โทร 091-1785999 หรือ
กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา โทร 02-282 6091

 

 
 
     

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3  อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ  ถ.ราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
โทร  02-2821895, 02-2826328  โทรสาร  02-2812732