^o^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ ^o^

 

อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น
Application NFE Brief

กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

 

 

 

 
ดาวน์โหลด

Link ดาวน์โหลดสื่อรายวิชาเลือกเสรี วิชาการป้องกันการทุจริต

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน

ชุดวิชาเลือกบังคับ พร้อมคำอธิบายทั้ง 3 ระดับการศึกษา ตามหลักสูตร 2551

สรุปรายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กศน.กับการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ

การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV

คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)


ข่าว/ประกาศ
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่1,2และ3)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ
(English Program)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการประเมินการเทียบระดับการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน กศน. ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม การประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 

การปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือ เรื่อง
มาตรฐานการประเมินเทียบระดับ การศึกษา


ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเลือกบังคับรายวิชาลูกเสือ กศน.


การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่วยทหารประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2561 จ.นครศรีธรรมราช


ประชุมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำต้นฉบับ
ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ลูกเสือ กศน. ทั้ง ระดับการศึกษา


การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2561 จ.นครราชสีมา


การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2561 จ.ราชบุรี


ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเลือกบังคับรายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับ
ชุดวิชารายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา

 ประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำหลักสูตร
ต้านทุจริตการศึกษา
(Anti - Corruption Education)


 ประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้่าหมายนอกระบบ


โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter