+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

คลังสื่อ กศน.

ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร 2551

คำอธิบายชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
คำอธิบายรายวิชา ระดับ Download
คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
1. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม คลิกที่นี่
2. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต
4. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
5. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ
7. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกที่นี่
8. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
9. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์
10. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกที่นี่
11. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
12. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน.
13. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค12025 ประถม คลิกที่นี่
14. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค22021 ม.ต้น คลิกที่นี่
15. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค32035 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
16. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม คลิกที่นี่
17. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น คลิกที่นี่
18. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม คลิกที่นี่
2. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4.สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 1พว12010
ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 2 พว22002
ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 3 พว32023
ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
2. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกทีนี่
2. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกทีนี่
2. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย คลิกที่นี่