+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


Download เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ

12 ค่าขีดจำกัดล่าง สำหรับสถานศึกษาใช้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1/2557

10 คู่มือ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรง

9 เอกสารประกอบ การอบรมประกันคุณภาพ กศน. 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท

8 ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : ตัวอย่างการประเมินโครงการ

7 ทฤษฎีการปฏิบัติ : ตัวอย่างการประเมินหลักสูตร

6 รายละเอียดมาตรฐาน กศน. สถานศึกษา 10 ประเภท

5 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 6 มาตรฐาน

4 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้

3 แนวทางการเขียน sar

2 มาตรฐานการประเมิน

1 เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์ประเมิน