+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


Download เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ

13. คู่มือผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

12. โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) v.5.01

11. คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

10. โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและคู่มือการใช้โปรแกรม

9 .แนวปฏิบัติการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

7 การประเมินผลการจัดประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557

6. เทียบระดับการศึกษา

5 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 ดาวน์โหลดข้อมูล...ประกาศและคำสั่ง การสัั่งซื้อหลักฐานการศึกษาเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3 แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์ สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือครูที่ปรึกษา

2 คู่มือผู้เข้าประเมินเทียบระดับ

1 คู่มือคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ