+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


Download เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ

26. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555)

25. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

24. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดความพอเพียงและวิธีประชาธิปไตย

23. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดคนดี

22. แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบบการประเมินคุณธรรม แบบ กศน. 4 หลักสูตร EP

21. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พว02027 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

20. หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

19. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง ปปช.

18. คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

17. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒาคุณภาพชีวิต (กพช.) วิชา "หน้าที่พลเมือง"และวิชา"ประวัติศาสตร์"

16. การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมตัวอย่าง คลิ๊ก )

15 .หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

12. โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

11.ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล และกำหนดระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ

9. หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 1, 2,3

8. หลักสูตร OTOP Mini MBA

7. หลักสูตรสถานศึกษา

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

5. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

4. หลักสูตรกศน. 2544

3. คู่มือการการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ กศน. 2551 (English Program)

1. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551 ภาษาอังกฤษ (English program)(7Zip)