^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^ "สวัสดีปีใหม่ 2562 "

Application NFE Brief

กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

 

 

 

 

อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

ขอความร่วมมือตอบแบบติดตามผลการนำหลักสูตร "การป้องกันการทุจริต" รายวิชาการป้องกันการทุจริตไปกำหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี และใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
Download !!! รายวิชาเลือกเกี่ยวกับเกษตรและการแปรรูปเกษตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) v.7.1

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษ

Link ดาวน์โหลดสื่อรายวิชาเลือกเสรี วิชาการป้องกันการทุจริต
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน
ชุดวิชาเลือกบังคับ พร้อมคำอธิบายทั้ง 3 ระดับการศึกษา ตามหลักสูตร 2551 (สำนักงาน กศน.จัดทำขึ้น)
สรุปรายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.กับการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV
ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือก ของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2559

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับ ของสำนักพิมพ์เอกชน ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ(ร่าง)แนวทางการส่งเสริมการดูแลและสุขอนามัยของประชาน
ในชุมชน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) แนวทางการส่งเริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ภูรพี ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ประชุมปฏิบติการบรรณาธิการสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมบรรณาธิการเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี


ประชุมการจัดทำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรี พาลซ จังหวัดนนทบุรี


ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732