+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 

อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นApplication NFE Brief

กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

AmazingCounters.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ดาวน์โหลด

สรุปรายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2559

หนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนรายวิชาบังคับ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน กศน.
ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558

Application NFE Brief เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้

คู่มือการใช้งาน Application NFE Brief เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้

กศน.กับการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ

การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV

คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)


ข่าว/ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ
(English Program)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการประเมินการเทียบระดับการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน กศน. ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม การประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

 

 

การปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


ประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือ เรื่อง
มาตรฐานการประเมินเทียบระดับการศึกษา


ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเลือกบังคับรายวิชาลูกเสือ กศน.การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 จ.นครศรีธรรมราช


 
ประชุมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา


การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561
จ.นครราชสีมา


 

การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561
จ.ราชบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเลือกบังคับรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา