^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^ "สวัสดีปีใหม่ 2562 "

Application NFE Brief

กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

 

 

 

 

อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น
Download !!! รายวิชาเลือกเกี่ยวกับเกษตรและการแปรรูปเกษตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) v.7.1

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษ

Link ดาวน์โหลดสื่อรายวิชาเลือกเสรี วิชาการป้องกันการทุจริต
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน
ชุดวิชาเลือกบังคับ พร้อมคำอธิบายทั้ง 3 ระดับการศึกษา ตามหลักสูตร 2551 (สำนักงาน กศน.จัดทำขึ้น)
สรุปรายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.กับการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV
คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือก ของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2559

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับ ของสำนักพิมพ์เอกชน ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
 

 


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732