+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


Download เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ

8. เอกสารประกอบการอบรมครู การจัดการเรียนรู้ วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

7. เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน

6. รวมเอกสารประกอบการอบรมรายการครั้งท ี่1- 8 ,12 ,13 - 17 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV พร้อมเฉลยแบบทดสอบ

ครั้งที่ 17 * หมายเหตุ เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 9 - 10 - 11 ไม่มี เพราะเป็นการสาธิตและการวิพากษ์

5. สื่อและเนื้อหา รายวิชาเลือก พว 0227 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

4. แผนการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. หลักสูตรภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

2. หลักสูตรภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1.กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน