+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

              ประชุมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตามที่สานักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ สมศ. ซึ่งมี ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และมี รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. เป็นหัวหน้าคณะในการนำเสนอรายละเอียดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานโดยต้นสังกัด และผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.