+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

                                   ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกบังคับรายวิชาลูกเสือ กศน.

ตามที่สานักงาน กศน. โปรดแจ้งในการประชุมประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ให้สถานศึกษาในสังกัดเริ่มใช้หลักสูตรวิชาลูกเสือ ในภาคเรียนที่ 1/2561 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาเลือกที่เป็นแกนกลางและมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกบังคับ รายวิชาลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมสึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ