+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

                                   ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา

ตามที่สานักงาน กศน. อนุมัติให้กลุ่มพัมนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกบังคับ รายวิชาลูกเสือ กศน. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาเลือกที่่เป็นแกนกลางและมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ กศน. ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดและมีสื่อสำหรับประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าาว จึงจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 3 ระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ