+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

                                  การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561

ตามที่สานักงาน กศน. ร่วมกับสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 ณ ทภ.2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำกลุ่มทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในสาระการเรียนรู้วิชาบังคับสำคัญ