+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

                                ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกบังคับ รายวิชาเลือกบังคับ รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ตามที่โปรดมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดเริ่มใช้หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ในภาคเรียนที่1/2561 นั้น เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เป็นแกนกลาง และมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกบังคับ รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้ง 3 ระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวิลลา บารอน จังหวัดนนทบุรี