+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

                                     ประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือ เรื่อง มาตรฐานการประเมินเทียบระดับการศึกษา

ตามที่สานักงาน กศน. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือ เรื่อง มาตรฐานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม วีระ นวพันธุ์ ชั้น 5 สานักงาน กศน. มีคณะทางานเข้าร่วมประชุมจานวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักวัดผล และผู้เกี่ยวข้อง โดยคณะทางานจากส่วนกลางได้ยกร่างเอกสารรายงาน สภาพการดาเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา แล้วนั้น
ผลที่ได้จากการประชุมของคณะทางาน
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของเอกสารรายงาน สภาพการดาเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานเทียบระดับการศึกษา และ (2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเทียบระดับการศึกษา
2. เครื่องมือแบบสอบถาม สภาพการดาเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา จานวน 7 ชุด
3. กรอบโครงสร้าง บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. แผนการดาเนินงานการจัดเก็บข้อมูล