^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

เมื่อวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าว และมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
และผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ ซึ่งนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ได้มอบนโยบายเพื่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กศน. คือ
“คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพสถานศึกษา”
“คุณภาพสถานศึกษา สะท้อนคุณภาพองค์กร กศน.”

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732