^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นDownload เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ


>> 14. รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

>> 13. รายงานการดำเนินงาน การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กสน.

>> 12. โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) v.7.1

>> 11. คู่มือผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

>> 10. คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

>> 9. โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและคู่มือการใช้โปรแกรม

>> 8 .แนวปฏิบัติการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>> 7. หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

>> 6. การประเมินผลการจัดประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557

>>5. เทียบระดับการศึกษา

>> 4. ดาวน์โหลดข้อมูล...ประกาศและคำสั่ง การสัั่งซื้อหลักฐานการศึกษาเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

>> 3. แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์ สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือครูที่ปรึกษา

>> 2. คู่มือผู้เข้าประเมินเทียบระดับ

>> 1. คู่มือคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732