^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นDownload เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ


>> 26. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555)

>> 25. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

>> 24. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดความพอเพียงและวิธีประชาธิปไตย

>> 23. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดคนดี

>> 22. แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบบการประเมินคุณธรรม แบบ กศน. 4 หลักสูตร EP

>>19. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พว02027
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>> 20. หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

>> 19. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง ปปช.

>> 18. คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

>> 17. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒาคุณภาพชีวิต (กพช.) วิชา "หน้าที่พลเมือง"และวิชา"ประวัติศาสตร์"

>> 16. การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมตัวอย่าง คลิ๊ก )

>>15.หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

>> 14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

>> 13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

>> 12. โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

>> 11. ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล
และกำหนดระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>>10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ

>> 9. หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 1, 2,3

>> 8. หลักสูตร OTOP Mini MBA

>> 7. หลักสูตรสถานศึกษา

>> 6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

>> 5. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(สาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

>> 4. หลักสูตรกศน. 2544

>> 3. คู่มือการการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

>> 2. หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ กศน. 2551 (English Program)

>> 1. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551 ภาษาอังกฤษ
(English program)(7Zip)

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732