^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นDownload เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการ


29. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน จากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
28. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ)
27. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฯลฯ)
26. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555)
25. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
24. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดความพอเพียงและวิธีประชาธิปไตย
23. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดคนดี
22. แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบบการประเมินคุณธรรม แบบ กศน. 4 หลักสูตร EP
21. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พว02027 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
20. หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
19. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง ปปช.
18. คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
17. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒาคุณภาพชีวิต (กพช.) วิชา "หน้าที่พลเมือง"และวิชา"ประวัติศาสตร์"
16. การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมตัวอย่าง คลิ๊ก )
15 .หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
12. โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11. ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล และกำหนดระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ
9. หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 1, 2,3
8. หลักสูตร OTOP Mini MBA
7. หลักสูตรสถานศึกษา
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
5. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)
4. หลักสูตรกศน. 2544
3. คู่มือการการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ กศน. 2551 (English Program)
1. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551 ภาษาอังกฤษ (English program)(7Zip)
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732