^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นDownload เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการการ


>> 26. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555)
>> 25. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
>> 24. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดความพอเพียงและวิธีประชาธิปไตย
>> 23. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุดคนดี
>> 22. แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบบการประเมินคุณธรรม แบบ กศน. 4 หลักสูตร EP
>> 21. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา พว02027 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
>> 20. หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
>> 19. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง ปปช.
>> 18. คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
>> 17. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒาคุณภาพชีวิต (กพช.) วิชา "หน้าที่พลเมือง"และวิชา"ประวัติศาสตร์"
>> 16. การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมตัวอย่าง คลิ๊ก )
>>15.หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
>> 14. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
>> 13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
>> 12. โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
>> 11. ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล และกำหนดระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
>>10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ
>> 9. หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 1, 2,3
>> 8. หลักสูตร OTOP Mini MBA
>> 7. หลักสูตรสถานศึกษา
>> 6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
>> 5. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)
>> 4. หลักสูตรกศน. 2544
>> 3. คู่มือการการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
>> 2. หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ กศน. 2551 (English Program)
>> 1. คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551 ภาษาอังกฤษ (English program)(7Zip)
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732