^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้นDownload เอกสารทางวิชาการ /ระเบียบ /หนังสือสั่งการ


8. เอกสารประกอบการอบรมครู การจัดการเรียนรู้ วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
7. เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน
6. รวมเอกสารประกอบการอบรมรายการครั้งท ี่1- 8 ,12 ,13 - 17 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV พร้อมเฉลยแบบทดสอบ ครั้งที่ 17
* หมายเหตุ เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 9 - 10 - 11 ไม่มี เพราะเป็นการสาธิตและการวิพากษ์
5. สื่อและเนื้อหา รายวิชาเลือก พว 0227 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
4. แผนการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักสูตรภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2. หลักสูตรภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1. กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732