^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


ข่าว/ประกาศ


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่1,2และ3)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการประเมินการเทียบระดับการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน กศน. ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่องกำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม การประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 

 

 

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732