^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


ขอเชิญชาว กศน. และประชาชนทุกท่านรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ทางช่องทีวีดิจิทัล ช่อง52 และETV. เพื่อเสริมทักษะการศึกษาและการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และรายการการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เริ่มออกอากาศวันที่ 1กรกฏาคม 2563 นี้เป็นต้นไป
...Spot...ETV digital TV ช่อง 52 ออกอากาศ 24 ชั่วโมงApplication NFE Brief

กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
หนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ฉบับ E - book

ดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับ E - book ทั้งหมดที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Download !!! รายวิชาเลือกเกี่ยวกับเกษตรและการแปรรูปเกษตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) v.7.1

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษ

Link ดาวน์โหลดสื่อรายวิชาเลือกเสรี วิชาการป้องกันการทุจริต

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน

ชุดวิชาเลือกบังคับ พร้อมคำอธิบายทั้ง 3 ระดับการศึกษา ตามหลักสูตร 2551 (สำนักงาน กศน.จัดทำขึ้น)

กศน.กับการจัดการศึกษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ

การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV

ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)

ข่าว/หนังสือแจ้งสถานศึกษา

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชน

- ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับ ของสำนักพิมพ์เอกชน ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563


- ผลการตรวจ
คุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือก ของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2563

- ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือก ของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2559

หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.
- เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนออนไลน์
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน
ประชุมดำเนินการศึกษาสภาพการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
(การอ่านออกเขียนได้) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมบรรณาธิการคู่มืออบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6

การประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เชิงปริมาณและจัดทำประเด็นคำถามสำหรับใช้เพื่อประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
ร ะหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -3 กรกฏาคม 2563 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ ี่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563
 

ประชุมดำเนินการศึกษาสภาพการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ในวันที่ 11 มีนาคม 25630
ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี
     

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732