^๐^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยินดีต้อนรับ ^๐^


อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


คลังสื่อ กศน.


หนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระทักษะการเรียนรู้

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

1. ทักษะการเรียนรู้ ทร11001

ประถม

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

2. ทักษะการเรียนรู้ ทร21001

ม.ต้น

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

3. ทักษะการเรียนรู้ ทร31001

ม.ปลาย

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง


สาระความรู้พื้นฐาน

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

4. คณิตศาสตร์ พค11001

ประถม

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

5. คณิตศาสตร์ พค21001

ม.ต้น

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

6. คณิตศาสตร์ พค31001

ม.ปลาย

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

7. ภาษาไทย พท11001

ประถม

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

8. ภาษาไทย พท21001

ม.ต้น

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

9. ภาษาไทย พท31001

ม.ปลาย

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

10. วิทยาศาตร์ พว11001

ประถม

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

11. วิทยาศาตร์ พว21001

ม.ต้น

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

12. วิทยาศาตร์ พว31001

ม.ปลาย

">คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

13. อังกฤษ พต11001

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

14. อังกฤษ พต21001

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

15. อังกฤษ พต31001

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง


สาระการประกอบอาชีพ

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

21. ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

24. ทักษะการขยายอาชีพ อช31002

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง


สาระทักษะการดำเนินชีวิต

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

25. ศิลปศึกษา ทช11003

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

26. ศิลปศึกษา ทช21003

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

27. ศิลปศึกษา ทช31003

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

29. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช21001

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

30. เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง


สาระการพัฒนาสังคม

รายวิชา

ระดับ

Download

จำนวนดาวน์โหลด

34. สังคมศึกษา สค11001

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

35. สังคมศึกษา สค21001

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

36. สังคมศึกษา สค31001

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003

ประถม

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003

ม.ต้น

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003

ม.ปลาย

">

คลิ๊กที่นี่

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
html code for visitor counter

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2282 1895 , 0 2282 6328 FAX : 0 2281 3732