+++ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ +++
 
อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

คลังสื่อ กศน.

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ หลักสูตร 2551

สาระทักษะการเรียนรู้
รายวิชา ระดับ Download
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001 ประถม คลิกที่นี่
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชา ระดับ Download
4. คณิตศาสตร์ พค 11001 ประถม คลิกที่นี่
5. คณิตศาสตร์ พค.21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. คณิตศาสตร์ พค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
7. ภาษาไทย พท 11001 ประถม คลิกที่นี่
8. ภาษาไทย พท 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
9. ภาษาไทย พท 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
10. วิทยาศาตร์ พว 11001 ประถม คลิกที่นี่
11. วิทยาศาตร์ พว 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
12. วิทยาศาตร์ พว 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
13. ภาษาอังกฤษ พต 11001 ประถม คลิกที่นี่
14. ภาษาอังกฤษ พต 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
15. ภาษาอังกฤษ พต 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชา ระดับ Download
16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 ประถม คลิกที่นี่
17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่
19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 ประถม คลิกที่นี่
20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
21. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002  ประถม คลิกที่นี่
23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
24. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชา ระดับ Download
25. ศิลปศึกษา ทช 11003 ประถม คลิกที่นี่
26. ศิลปศึกษา ทช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
27. ศิลปศึกษา ทช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่
28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001 ประถม คลิ๊กที่นี่
29. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
30. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002 ประถม คลิกที่นี่
32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระการพัฒนาสังคม
รายวิชา ระดับ Download
34. สังคมศึกษา สค 11001 ประถม คลิกที่นี่
35. สังคมศึกษา สค 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
36. สังคมศึกษา สค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002 ประถม คลิกที่นี่
38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่
40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003 ประถม คลิกที่นี่
41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่