แบบสำรวจผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
      เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนในการยกระดับการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย
และเพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ประชาชนที่มีความรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพสำนักงาน กศน. จึงของให้สำนักงาน กศน.กทม/จังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้
     1. สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
     2. สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     3. สำรวจข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย และรายงานไปยังสำนักงาน กศน. ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ : จังหวัดที่ไมม่มีข้อมูลนักศึกษา ให้ใส่ "0"

แบบสำรวจผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

แบบสำรวจผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย

กรณีมีปัญหาในการกรอกข้อมูล หรือสงสัยติดต่อ
กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา โทร 02 2822853